Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar

0
3781

Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar

1- Elektrik
Grek dilinde kehribar aðacýnýn adý “elektrik”tir. Adý geçen toplumun bilginleri, bu aðacýn
kurumuþ dallarýnýn saç kýllarýna sürtülmesinden sonra saman çöplerini çektiðini belirleyince,
bu tip özellik gösteren tüm diðer cisimlere “elektrik” adýný vermiþlerdir. Çok eski çaðlarda
ortaya konan elektrik kavramýnýn kapsadýðý alan statik (durgun) elektriktir. 16. Yüzyýldan
itibaren hýzlanan bilimsel araþtýrmalarýn sonucunda ise “durgun elektrik” kavramýnýn ötesine
geçilerek, bugün yaþantýmýzýn her alanýnda yararlandýðýmýz elektrikli ve elektronik sistemler
geliþtirilmiþtir.
2- Elektronik
Ýleriki bölümlerde ayrýntýlý olarak iþlenecek olan “madde” konusunda da görüleceði
gibi doðada bulunan 105 elementten bazýlarýnýn atomlarýnýn son yörüngelerinde (valans
yörünge) bulunan eksi (-) yüklü elektronlarýn hareketlerinden (davranýþlarýndan)
yararlanarak çeþitli donanýmlarý yapma bilimine elektronik denir.
Baþka bir taným ise þu þekildedir: Elektronik, serbest elektron hareketinin denetimini
konu edinen bilim dalýdýr.
20. Yüzyýl elektronik teknolojisinin atýlýma geçtiði çað olmuþtur. 21. Yüzyýl ise
yaþantýmýzýn her diliminin elektronik düzeneklerle donandýðý bir asýr olacaktýr.
Elektronik bilim dalý hemen-hemen bütün bilim dallarýyla içiçe geçmiþ durumdadýr.
1930’lu yýllarda uygulamaya girmeye baþlayan ilk elektronik devreler lambalýydý. (Lambalý
devre elemaný: Havasý boþaltýlmýþ elektron lambasýdýr).
1950’li yýllardan itibaren ise transistörlü devreler kullanýlmaya baþlandý.
1960’lý yýllarýn ortalarýndan sonra ise, transistörlerin yerine küçük ama çok iþlevli devre
elemanlarý, yani entegreler ön plana çýktý. Entegre (tümleþik devre, yonga, chip) olarak
adlandýrdýðýmýz elemanlar, devrelerin yapýsýný basitleþtirmekte, çalýþma hýzýný arttýrmakta
ve doðru çalýþmayý saðlamaktadýr.
Günümüzde elektronik, çok çeþitli dallara (görüntü sistemleri, bilgisayar, tip elektroniği,
endüstriyel elektronik, dijital elektronik, seslendirme, iletiþim, güvenlik…) ayrılabilecek
duruma gelmiştir.

CEVAP VER

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.